Birçok mühendislik  çalışmalarına altlık oluşturan halihazır  haritalar, istenilen  hassasiyet doğrultusunda  farklı yöntemlerle üretilmektedir. Günümüzde fotogrametrik yöntemin gelişmesiyle hız, maliyet ve hassasiyet açısından önemli  bir avantaj sağlanmıştır. İHA ile  Fotogrametrik Halihazır  Harita üretiminde uçuş  planlamasından önce ölçüm yapılacak arazide mümkün  mertebe homojen bir şekilde  yerleştirilmiş Yer Kontrol Noktaları tesis edilir. Uçuş planlaması yapılarak İHA ile Fotogrametrik veriler  toplanır.


İHA  platformlarından  %80 boyuna ve %70 enine  bindirmeli  olarak çekilen  hava fotoğraflarından yoğun  görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur.  Elde edilen veriler ilk olarak  kalite kontrol aşamasından  geçirilirken hava  fotoğraflarının ve dönüklüklerinin standart sapmaları ve Yer Kontrol  Noktaları’nın koordinat ve  standart sapmaları hata  sınırı içindeyse, veriler işlenir. İHA ile üretilen true ortofoto harita üzerinde stereo kıymetlendirme yapılarak Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita üretilir.